Hlavička  

Transformace

Icon

Motto: „Hranice je pouze v našich hlavách. Ta není nikde jinde. Jestli máme dostatek fantazie pro to, abychom i ty, co jsou na konci, zařadili do normálního světa, tak tam jsou. Jestliže nemáme, tak tam není nikdo.“
Milan Cháb

Vítejte na stránkách www.dozpstod.eu, které se mimo jiné věnují i procesu transformace pobytových sociálních služeb. Jedná se o proces, jehož hlavním cílem je vytvořit koordinovanou síť služeb uživatele umožňující žít život v komunitě a minimalizovat dosud preferovaný způsob poskytování sociální služby prostřednictvím ústavní péče. V souladu s právem každého člověka na kvalitní život a také s vývojem v ostatních zemích EU je nutné umožnit lidem se zdravotním postižením žít v přirozené komunitě s podporou vycházející podle individuální míry a rozsahu jejich potřeb.

Jedním z cílů Plzeňského kraje (zřizovatel zařízení) je zvýšit dostupnost takových služeb pro osoby se zdravotním postižení, které podporují samostatnost a společenskou integraci klientů.

Pilotním zařízením, které bylo vybráno pro realizaci procesu transformace v Plzeňském kraji, je DOZP Stod. Jedná se o zařízení, jehož kapacita je více než 180 osob se zdravotním postižením. Zařízení, stejně jako jiné obdobné služby, poskytuje širokou nabídku služeb od poskytnutí stravy a ubytování, přes pomoc s hygienou a zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu až po výchovné a vzdělávací činnosti.

Zajištěné komplexní péče v jednom velkém zařízení se může jevit jako výhodné. Z pohledu dopadů tohoto způsobu péče na uživatele služby ale nemusí jít o příklad optimální služby. Velký počet uživatelů znesnadňuje orientaci služby na jejich individuální potřeby. Velká koncentrace lidí s určitým zdravotním postižením a častá prostorová izolace má za následek zvýraznění odlišností těchto osob od majoritní společnosti a jejich sociální izolaci.

Celý proces transformace je zaměřen na změnu spočívající v tom, že sociální služby poskytované doposud v jednom centralizovaném zařízení budou poskytovány v nově vybudovaných domácnostech, chráněných bytech, případně nízkokapacitních domovech pro osoby se zdravotním postižením a uživatelé budou využívat síť sociálních i jiných služeb v běžné komunitě.

Investiční složka transformace bude podpořena z Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci Integrovaného operačního programu (dále jen „IOP“), oblasti intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace. Více informací o transformaci a zaměření finanční podpory IOP: http://www.mpsv.cz/cs/7058

Proces transformace DOZP Stod byl zahájen již v roce 2006 projektem Sociální integrace klientů DOZP Stod podpořeného ze Společného regionálního operačního programu (SROP). Projektu se zúčastnilo 60 klientů v rámci tří základních aktivit - rozšíření aktivit pracovní rehabilitace, vznik specifického vzdělávacího programu a vznik pracovně-tréninkového centra (kavárna Rychlá myš).

Pokračování procesu transformace bylo zajištěno realizací projektu Sociálně terapeutické centrum DOZP Stod, podpořeného z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (ROP NUTS II JZ). Výsledkem je přestěhování 18 klientů z DOZP Stod do nově vybudovaných chráněných bytů v centru města Stod. Součástí projektu byla také výstavba pekárny, kde jsou osoby se zdravotním postižením zaměstnávány.

Navazujícím projektem je záměr podpořený z Integrovaného operačního programu (IOP) s názvem Transformace DOZP Stod – I. etapa, který plánuje přesun 68 klientů do samostatného bydlení v lokalitách v okolí města Stod.

V současné době je v přípravné fázi projekt Transformace DOZP Stod – II. etapa.

Cíle procesu transformace

Hlavní strategické cíle:

  • dosažení pochopení a přijetí transformačního procesu dotčenými osobami (klienti, opatrovníci, zaměstnanci DOZP Stod)
  • vznik nových služeb na území vytipovaných měst a obcí (v I. etapě Stod, Nýřany, Holýšov, Dnešice)
  • realizace naplánované výstavby na území vytipovaných měst a obcí
  • vyhodnocení procesu transformace a životaschopnosti nových služeb

Tedy zajištění sociálních služeb v souladu s individuálními potřebami uživatelů, které jim umožní život v přirozeném prostředí a jejich podporu při vstupu na trh práce!

         © 2010 - 2011      Seo servis

Novinky:
Listopad 2012

- vydání stavebních povolení, vč. nabytí právní moci

- předložení projektové dokumentace pro provedení stavby (nyní probíhá kontrola)

Prosinec 2012

- úprava projektové dokumentace pro provedení stavby

- příprava 3. Etapové monitorovací zprávy

Starší...