Hlavička  

Sociálně terapeutické centrum DOZP Stod

Vítejte na webových stránkách www.dozpstod.eu, kde je prezentován projekt chráněného bydlení a sociálně terapeutické dílny ve městě Stod podpořený z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt je podporován v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, 2 prioritní osy – Stabilizace a rozvoj měst a obcí, 2.5. oblasti podpory – Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci.

První fáze transformace, tedy první přesun klientů z DOZP Stod do nově vybudovaných chráněných bytů, byl realizován díky projektu Sociálně terapeutické centrum DOZP Stod podpořeného z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Za téměř 48 mil. Kč byl vybudován objekt chráněného bydlení (pro 18 klientů), sociálně terapeutické dílny (pekárny) a prodejny. V souvislosti s projektem vzniklo 20 nových pracovních míst, z toho 12 pro osoby s postižením. Chráněné bydlení je koncipováno tak, že umožňuje i párové soužití.

Jedná se o unikátní projekt stěhování části klientů DOZP do centra města, který zároveň řeší podporu klientů při vstupu na trh práce. Sociálně terapeutická dílna v podobě pekárny byla žádanou chybějící službou, která vhodně doplnila současnou vybavenost města Stod. Obyvatelé mohou využít služeb pekárny a cukrárny, s pohodlným posezením uvnitř prodejny nebo také na terase. Vše v blízkosti náměstí.

Záměr projektu navázal na proces deinstitucionalizace, jenž se zabývá změnou systému poskytování sociální péče, resp. přechodem směrem k poskytování sociálních služeb zaměřené na individuální podporu života člověka v přirozeném prostředí. Umístění značné části dnešních uživatelů do pobytových zařízení sociální péče se řeší i jiné, nejen sociální, problémy. Nevhodné umístění do ústavu sociální péče je často důsledkem nedostatečné nabídky sítě služeb, s jejichž podporou a pomocí by mohl člověk se specifickými potřebami setrvat ve svém přirozeném prostředí či nalézt alternativu k pobytu v Ústavech sociální péče (např. chráněné bydlení).

Zejména pro osoby s nižším stupněm postižení se jeví pobyt v ústavech jako nepříliš vhodné řešení, je nutné aktivizovat tuto část klientů a umožnit jim zapojení do běžného života s potřebnou výpomocí.

DOZP Stod tedy tímto projektem navazuje na obecný trend zkvalitnění služeb sociální péče a zvýšení možnosti využití moderních a zatím nepříliš dostupných forem péče.

Stručné představení projektu

Obsahem projektu je výstavba objektu chráněného bydlení v centru města Stod. Objekt je určen pro klienty DOZP a dalších poskytovatelů sociální péče v Plzeňském kraji (např. partnerů projektu). Projekt usiluje o co nejintenzivnější zapojení obyvatel chráněného bydlení do místní komunity, v objektu je přítomen kvalifikovaný personál, který poskytuje pouze lehkou dopomoc. Součástí projektu je také výstavba sociálně terapeutické dílny (pekárny), která slouží jako zdroj pracovních příležitostí pro klienty chráněného bydlení. Stavba byla předána DOZP Stod 28. 3. 2011. Po kolaudaci bude následovat stěhování klientů do nových bytů, nové bydlení tu najde celkem 16 klientů. Realizací projektu došlo ke vzniku 20 nových pracovních míst, z toho 12 jich je určeno pro osoby s postižením. Klienti přijdou do přímého kontaktu s místními obyvateli především v prodejně - pekařství a cukrárně, ale také při každodenních činnostech (nakupování, využívání místních služeb a občanské vybavenosti). Tyto služby jim pomáhají na cestě k zařazení do místní komunity.

 

Projekt přispěl také k urbanistickému řešení současné podoby okolí náměstí - byly zdemolovány nevyužívané objekty v centru města a projekt tak přispěl k revitalizaci zanedbaného prostoru v těsné blízkosti náměstí.

Projekt má několik specifik, která ho činí v porovnání s ostatními aktivitami obdobného typu poskytování sociální péče výjimečným:

  • Vybudování moderní a ojedinělé formy poskytování sociální péče (chráněné bydlení)
  • Vysoká společenská potřebnost projektu (péče o zdravotně postižené osoby)
  • Zajištění vlastních pracovních úvazků osobám se zdravotním postižením
  • Rozšíření občanské vybavenosti města Stod (sociálně terapeutická dílna - pekárna a cukrárna)
  • Zvýšení esteticko-urbanistického řešení širšího centra města Stod

V roce 2009 proběhla projektová příprava (zadávací dokumentace a výběrová řízení na dodavatele), k zahájení stavebních prací došlo v říjnu 2009. Realizace stavby probíhala v jedné etapě, celková investice dosáhla částky téměř 48 mil. Kč (z toho 41,5 mil bylo poskytnuto z ROP NUTS II Jihozápad). Od února 2011 probíhaly závěrečné stavební práce a byl zahájen cvičný provoz pekárny. Slavnostní otevření Sociálně terapeutického centra proběhlo 11.4.2011.

Partneři projektu:

EU SROP
         © 2010 - 2011      Seo servis

Novinky:
Listopad 2012

- vydání stavebních povolení, vč. nabytí právní moci

- předložení projektové dokumentace pro provedení stavby (nyní probíhá kontrola)

Prosinec 2012

- úprava projektové dokumentace pro provedení stavby

- příprava 3. Etapové monitorovací zprávy

Starší...